POGOJI NAGRADNE IGRE »NAJ KUŽA 2021«

Pravila sodelovanja v nagradni igri »NAJ KUŽA 2021«  

1. Uvodne določbe

Pravila sodelovanja v nagradni igri določajo način in pogoje sodelovanja ter izvedbo nagradne igre »NAJ KUŽA 2021« 

»Organizator« nagradne igre je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (z blagovno znamko WIZ). 

»Udeleženec« nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri in se strinja s temi pravili.

»Nagrajenec« je oseba, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame pri organizatorju. 

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe od 18. leta dalje, ki so rezidenti Republike Slovenije.

Pravne osebe, vključno s samostojnimi podjetniki posamezniki, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

V nagradni igri ne morejo sodelovati oziroma niso upravičeni do nagrad zaposleni in študenti, ki opravljajo delo pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, oseba s katero živi v partnerski zvezi, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti oziroma nesklenjeni partnerski zvezi in njihovi otroci ter posvojenci.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre. 

3. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti, ki:

  • v obdobju trajanja nagradne igre od 18.6.2021 do vključno 31.7.2021 na spletni strani www.najkuza.si udeleženci oddajo fotografijo svojega psa, odgovorijo na nagradno vprašanje in izpolnijo obrazec s svojimi podatki (ime in priimek, e-naslov, ime kužka, mesto prebivanja, GSM številka), sprejmejo pravila nagradne igre in podajo organizatorju nagradne igre privolitev za obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, novicah, drugih nagradnih igrah in ostalih dogodkih.

Ena prijava velja za ves čas trajanja nagradne igre. V primeru več prijav, poslanih s strani iste osebe, se vse prijave štejejo kot ena prijava.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 

Udeleženci sami krijejo stroške udeležbe v nagradni igri, vključno s stroški dostopa do interneta in stroški  prenosa podatkov z interneta.

Sklenitev zavarovanja pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Nagrade in obveščanje nagrajenca

Organizator bo med udeleženci podelil naslednje nagrade:

  • 1x zavarovanje WIZ Kuža Maksi v vrednosti 179,40 €
  • 5 x pasji priboljški v vrednosti 25,00 €

Komisija WIZ (predsednica komisije Margita Kompara) bo dne 3.8.2021 izbrala 10 finalistov, ki bodo nato objavljeni na Facebook strani WIZ naslednji dan 4.8.2021. Sledilo bo glasovanje za naziv NAJ KUŽA 2021. Kužek, ki bo v roku 10 dni prejel največ všečkov na sliko, bo prejel laskavi naziv NAJ KUŽA 2021. Glasovanje se zaključi 15.8.2021 ob polnoči. Nagrajenci bodo objavljeni dne 16.8.2021.

Denarno izplačilo nagrade ni možno. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado, blago ali storitve ali je prenesti na drugo osebo.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado. Izid nagradnega natečaja je naključen.

O komisijskem izboru finalistov natečaja NAJ KUŽA 2021 se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu organizatorja. Pritožba zoper izbor komisije ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o identiteti nagrajenca ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre. 

5. Prevzem oz. podelitev nagrade

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.wiz.si.  

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade, vključno s podatki, ki jih bo moral posredovati organizatorju, obveščen preko elektronskega naslova iz obrazca nagradne igre.

Nagrajenec mora najkasneje do datuma, navedenega v elektronskem sporočilu, poslati potrebne podatke za vročitev oziroma prevzem nagrade. Za nagrado, ki presega vrednost 42 EUR, je nagrajenec dolžan organizatorju posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec ne sporoči zahtevanih podatkov v določenem roku, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajence bo organizator pozval, da mu po elektronski pošti na wiz@wiz.si posredujejo komentar in/ali sliko, videoposnetek (slikovni material), na katerih sta vidna nagrajenec in prevzeta nagrada. S tem, ko bo nagrajenec organizatorju poslal zgoraj navedeno vsebino preko elektronske pošte, se šteje, da je privolil v njeno objavo na spletni strani in družbenih omrežjih WIZ za namen objave nagrajencev. Privolitev lahko nagrajenec kadarkoli prekliče. Več informacij  o pravicah s področja varstva osebnih podatkov si lahko preberete v 7. poglavju teh pravil (Varstvo osebnih podatkov).

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo stvar. V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v lastni presoji organizatorja pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru osebnega prevzema nagrade mora nagrajenec organizatorju predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). 

6. Obdavčitev nagrade

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti dobitka. Če je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine. Morebitne dodatne davčne obveznosti od prejetega dohodka, ki prejemniku nastanejo iz naslova poračuna dohodnine na letni ravni, bremenijo prejemnika.

Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se vseeno všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Podeljevalec nagrade je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če nagrajenec podatkov, ki jih organizator potrebuje za obračun in plačilo akontacije dohodnine ne posreduje do roka, zapisanega v sporočilu organizatorja, se šteje da nagrade ne želi sprejeti in se mu ne podeli. Nagrajenec v takšnem primeru nima nobene pravice do kakršnegakoli nadomestila. 

7. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je organizator -  GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com.

Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete preko elektronskega naslova pooblascenec-op.si@generali.com ali preko navadne pošte na naslov Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Zagotovitev vaših osebnih podatkov je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe (sklenete jo s sprejemom Pravil sodelovanja v nagradni igri). Če želite sodelovati v nagradni igri, je posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno; v nasprotnem primeru namreč ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti svoje nagrade. 

Vaše osebne podatke poleg nas obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci – ponudniki IT storitev, ponudniki storitev marketinga in tiskarji. 

Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, pravna podlaga za njihovo obdelavo in vaše pravice so navedeni v spodnji tabeli: 

Namen

Pravna podlaga

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v nagradni igri lahko):

Izvedba nagradne igre, kar zajema:

-        zbiranje prijav,

-        izvedbo komisijskega izbora finalistov,

-        glasovanje med finalisti na Facebook strani WIZ,

-        javno objavo nagrajecev (objava imena, priimka, kraja bivanja na spletni strani www.wiz.si in na družbenih omrežjih WIZ),

-        obveščanje o  prejetih nagradah in načinu prevzema nagrad po e-pošti in

-        podelitev nagrad.

 

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali do zaključka nagradne igre.

Obdelava, potrebna za izvajanje pogodbe (pravil nagradne igre NAJ KUŽA 2021)

(člen 6 (2) (b) GDPR)

-        zahteva dostop do osebnih podatkov,

-        zahteva popravek osebnih podatkov,

-        zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),

-        zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in

zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).

Objava slikovnega materiala nagrajenca na spletni strani www.wiz.si in na družbenih omrežjih WIZ.

 

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica vaše privolitve.

Privolitev (člen 6 (1) (a) GDPR) 

-        prekliče privolitev*,

-        zahteva dostop do osebnih podatkov,

-        zahteva popravek osebnih podatkov,

-        zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),

-        zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in

-        zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).

 

* Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav osebnih podatkov, ki so se izvajale na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Neposredno trženje, kar zajema:

-        obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in dogodkih, za katere WIZ ocenjuje, da vas zanimajo na podlagi vaših prepoznanih lastnosti, interesov, okusov, navad in vedenja.

 

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica vaše privolitve.

Privolitev (člen 6 (1) (a) GDPR) 

-        prekliče privolitev*,

-        zahteva dostop do osebnih podatkov,

-        zahteva popravek osebnih podatkov,

-        zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),

-        zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in

-        zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).

 

* Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav osebnih podatkov, ki so se izvajale na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom in izkazovanja skladnosti z zakonodajo:

-        upravljavec osebne podatke po preklicu privolitve hrani za obdobje, ko je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov. 

 

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali še šest let po zaključku nagradne igre oz. preklicu vaše privolitve.

Zakoniti interes upravljavca (člen 6 (1) (f) GDPR)  - preprečevanje nastanka premoženjske škode in zlorab ter izkazovanje skladnosti poslovanja

-        zahteva dostop do osebnih podatkov,

-        zahteva popravek osebnih podatkov,

-        zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),

-        zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in

-        ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Odmera in plačilo akontacije dohodnine (v ta namen upravljavec obdeluje le osebne podatke nagrajencev, ki zadenejo nagrado  v vrednosti nad 42 EUR).

 

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z roki, ki jih določa davčna zakonodaja ter jih posredovali pristojnim davčnim organom.

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavca  (člen 6 (1) (c) GDPR)

-        zahteva dostop do osebnih podatkov,

-        zahteva popravek osebnih podatkov,

-        zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov) in

-        zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani).

 

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov naslovite pisno zahtevo.

 

Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si. Več glede varstva vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na voljo na www.generali.si/vop.

 

8. Končne določbe

Pravila te nagradne igre so objavljena na spletni strani WIZ in stopijo v veljavo z 18.6.2021.

Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre posredovani osebni podatki točni in pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Ljubljana, 15.6.2021

 

 

 

Generali zavarovalnica d.d.

(blagovna znamka WIZ)